lv | ru

Srīveru novada Sociālais dienests

Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125Telefons: 65163703E-pasts: socdienests@skriveri.lvMājas lapa: http://www.skriveri.lv/sociala-aprupe/socialais-dienests/

Pabalsts ārkārtas situācijā - personas nāves gadījumā - tiek piešķirts līdz 285 euro mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, kompensējot neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas (zārka iegāde, transporta pakalpojumi u.c.), ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Skrīveru novada administratīvajā teritorijā. Piešķiršanas pamats ir dzimtsarakstu nodaļas izsniegta noteikta parauga izziņa par miršanas fakta reģistrāciju. Pabalstu piešķirot, ņem vērā: -gadījumā, ja V alsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) izmaksātā pabalsta summa nekompensē neatliekamos apbedīšanas izdevumus, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp pierādītajiem neatliekamajiem apbedīšanas izdevumiem un VSAA izmaksāto pabalsta summu. Piešķiršanas pamats ir VSAA izziņa par piešķirto pabalstu un iesniegtie dokumenti par neatliekamo apbedīšanas izdevumu apmēru; -gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta deklarēta Skrīveru novada administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, sociālais dienests slēdz vienošanos ar fizisku vai juridisku personu par apbedīšanas pakalpojumu organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos neatliekamos izdevumu.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti