lv | ru

Talsu novada Sociālais dienests

Talsos, Kareivju ielā 7, 411.kab.Telefons: 22008676E-pasts: dace.zelge@talsi.lvMājas lapa: http://www.talsi.lv/talsu-novada-socialais-dienests

6. Vienreizējs pabalsts apbedīšanai 6.1. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Talsu novads, apbedīšanu. 6.2. Pabalstu piešķir un izmaksā gadījumos, ja mirusī persona ir bijusi: 6.2.1. trūcīgais iedzīvotājs, kuram nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu; 6.2.2. pensijas vecuma persona vai persona ar invaliditāti, kurai nav likumīgu apgādnieku un kuras pensija bijusi mazāka kā 275,00 euro. (Grozīts ar Talsu novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 47; 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 29.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 28) 6.3. Pabalsta apmērs ir 150,00 euro. (Grozīts ar Talsu novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 47; 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 23) 6.4. Persona, kas uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz: 6.4.1. iesniegumu; 6.4.2. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); 6.4.3. izziņu par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras aprēķinātā apbedīšanas pabalsta apmēru. 6.5. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas, un tas tiek izmaksāts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 6.6. Ja miris Talsu novada vientuļais iedzīvotājs, kurš nesaņem pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, Talsu novada pašvaldība slēdz līgumu par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu un apbedī personu par pašvaldības līdzekļiem.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti