lv | ru

Tērvetes novada sociālais dienests

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV 3730Telefons: 27842350E-pasts: socdienests@tervetesnov.lvMājas lapa: http://www.tervetesnovads.lv/socialais-dienests-kontakti/

Apbedīšanas pabalsts. Pabalsts paredzēts mirušās personas apbedīšanas izdevumu apmaksai. Pabalsts tiek piešķirts mirušās personas ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusī persona pastāvīgi dzīvojusi un tās deklarētā dzīves vieta bijusi Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. 47. Pabalsts noteikts EUR 150.00 apmērā. 48. Gadījumos, kad personai nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu, papildus 47. punktā noteiktajam pabalstam tiek piešķirti EUR 285.00. 49. Gadījumos, kad personai ir tiesības uz valsts apbedīšanas pabalstu, bet tas ir mazāks par EUR 285.00 – personai papildus 47. punktā noteiktajam pabalstam tiek piešķirta naudas summa, kura veidojas kā starpība starp summu EUR 285.00 un valsts apbedīšanas pabalsta faktiski izmaksāto summu. 50. Apbedīšanas pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz: 50.1. Iesniegums ar apliecinājumu apbedīt mirušo; 50.2. Mirušās personas miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu; 50.3. Šo noteikumu 48. un 49. punktā minētajos gadījumos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu un tā apmēru vai lēmums par atteikumu piešķirt apbedīšanas pabalstu. 51. Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas. 52. Pabalsts tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai izmaksāts Tērvetes novada pašvaldības kasē.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti