lv | ru

Tukuma novada sociālais dienests

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101Telefons: 80205333E-pasts: soc.nod@tukums.lvMājas lapa: http://www.tnsd.lv

Apbedīšanas pabalsts 33. Apbedīšanas pabalstu piešķir Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušas personas nāves gadījumā, ja: 33.1. mirušai personai nav maksātspējīgi likumiskie apgādnieki un pabalsta pieprasītājam (persona, kas uzņēmusies apbedīšanu), kurš nav likumiskais apgādnieks, nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu; 33.2. pabalsta pieprasītājs (persona, kas uzņēmusies apbedīšanu) ir likumiskais apgādnieks, bet viņam trūkst līdzekļu apbedīšanas izdevumu segšanai; 33.3. pabalsta pieprasītājam (persona, kas uzņēmusies apbedīšanu) ir tiesības uz citu apbedīšanas pabalstu, kura kopsumma nepārsniedz 320,00 euro. 34. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Pabalsta pieprasītājs (persona, kas uzņēmusies apbedīšanu) vai tā pilnvarotā persona, iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu, norādot piešķiršanas pamatu atbilstoši saistošo noteikumu 33.punktam un nepieciešamības gadījumā, pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, sniedz informāciju un dokumentus, kas pamato saistošo noteikumu 33.punktā minētos apstākļus. Iesniegumam pievieno miršanas apliecības kopiju. 35. Apbedīšanas pabalstu līdz 270,00 euro pieņemot lēmumu, piešķir Tukuma novada sociālā dienesta direktors vai direktora vietnieks. Apbedī- šanas pabalsts izmaksājams personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, pirms apbedīšanas bēru izdevumu segšanai, bet ne vēlāk par vienu mēnesi no mirušā nāves dienas. 36.Ja neviena persona nav uzņēmusies apbedīšanu, Tukuma novada sociālais dienests saskaņā ar noslēgto līgumu par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu veic mirušās personas apbedīšanu.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti