lv | ru

Valkas novada Sociālais dienests

Rūjienas iela 3D, ValkāTelefons: 64725937E-pasts: socialais.dienests@valka.lvMājas lapa: http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/sociala-aizsardziba/socialais-dienests/socialais-dienests-kontakti

Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā - apbedīšanai piešķir mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Valkas novada administratīvajā teritorijā, ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu. 18. Saistošo noteikumu 17.punktā minētā pabalsta apmērs ir līdz EUR 285, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. (ar 2014.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.18 grozījumiem) 19. Saistošo noteikumu 17.punktā minēto pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā valsts apbedīšanas pabalsta apmēru, ja par mirušo personu ir bijušas tiesības saņemt minēto pabalstu. 20. Gadījumā, ja mirušai personai ir pirmās pakāpes radinieki, tiek izvērtēti saņemto apbedīšanas pabalstu (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, darbavieta, arodbiedrība u.c.) kopējais apmērs. 21. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti