lv | ru

Vārkavas novada Sociālais dienests

Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337Telefons: 28383161E-pasts: socialais.dienests@varkava.lvMājas lapa: http://www.varkava.lv/lv/augseja-izvelne/pasvaldiba/struktura-un-kontakti/pasvaldibas-iestazu-kontakti

Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai 13. Dienests ir tiesīgs piešķirt atbalstu personas apbedīšanas izdevumu segšanai par personu, kuras deklarētā dzīves vieta pirms nāves ir bijusi Vārkavas novada administratīvā teritorija un par kuru netiek saņemts valsts nodrošinātais apbedīšanas pabalsts, vai piešķirtais pabalsts nesastāda 285,00 euro (divi simti astoņdesmit pieci euro 00 centi). 14. Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai ir vienreizējs, tā apmērs ir 285,00 euro (divi simti astoņdesmit pieci euro 00 centi) un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. 15. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Dienests slēdz līgumu ar apbedīšanas sabiedrību par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, nepārsniedzot 285,00 euro (divi simti astoņdesmit pieci euro 00 centi). 16. Lai saņemtu atbalstu personas apbedīšanas izdevumu segšanai, Dienestā jāiesniedz: 16.1.Iesniegums; 16.2.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par piešķirto apbedīšanas pabalstu un tā apmēru vai par pabalsta piešķiršanas atteikumu. 17. Piešķirto atbalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta norādīto norēķinu kontu, vai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam. Atbalsts apbedīšanas transporta pakalpojumu izdevumu segšanai 18. Dienests, saņemot iesniegumu no ģimenes locekļa (apgādnieka) vai personas, kura uzņēmusies apbedīšanu, autotransporta pakalpojumu segšanai (katafalks, bēru viesu pārvadāšana), ir tiesīgs piešķirt atbalstu līdz 35,00 euro (trīsdesmit pieci euro 00 centi) apmērā. 19. Lai saņemtu atbalstu, Dienestā jāiesniedz: 19.1. iesniegums; 19.2. pakalpojuma sniedzēja apmaksas čeks; 20. Piešķirto atbalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta norādīto norēķinu kontu, vai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti