lv | ru

Vecumnieku novada domes Sociālais dienests

Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933Telefons: 63976733E-pasts: socialaisdienests@vecumnieki.lvMājas lapa: https://vecumnieki.lv/pasvaldiba/iestades/socialais-dienests

Apbedīšanas pabalsts Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta bijusi Vecumnieku novads, un kurai nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu. Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura veic apbedīšanu, vai pēc savstarpējās vienošanās apmaksā pakalpojumus. Pakalpojuma pieprasīšana 1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu 2. Klātienē - Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov. Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs: Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Vairāk informācijas sazinoties ar atbildīgajām personām: • Vecumniekos – sociālā darba organizatore Daina Caune, tel.63976766, e-pasts – daina.caune@vecumnieki.lv • Bārbelē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.63946936, e-pasts – sandra.dreijere@vecumnieki.lv • Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel.63945076, e-pasts – sarmite.jukone@vecumnieki.lv • Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts – nita.kinaucka@vecumnieki.lv • Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel.65152805, e-pasts – ilze.saulica@vecumnieki.lv

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti