lv | ru

Kārsavas sociālais dienests

Vienības 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV 5717Telefons: 65 733245E-pasts: andzela.malakane@karsava.lvMājas lapa: http://karsava.lv/sabiedriba/socialais-dienests/

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu. Sociālā dienesta pamatfunkcija ir: nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības un kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Kārsavas novada teritorijā.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti