lv | ru

Pļaviņu novada Sociālais dienests

Daugavas iela 4, Pļaviņas,Telefons: 65133864, 26132846E-pasts: socdienests@plavinas.lvMājas lapa: http://plavinunovads.lv/lv/pasvaldiba/socialais-dienests

Pļaviņu novada Sociālais dienests ir novada domes izveidota iestāde, kas organizē sociālo darbu un ir atbildīga par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Pļaviņu novada iedzīvotājiem. Pļaviņu novada Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un administrēšanu Pļaviņu novada pašvaldībā. Sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincips: Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam "Par sociālo drošību" (V nodaļa). Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti