lv | ru

Rūjienas novada Sociālais dienests

Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240Telefons: 29243913E-pasts: socialais.dienests@rujiena.lvMājas lapa: http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=74&l=lv

Saistošie noteikumi nosaka Rūjienas novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtību, veidus un apmēru, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus. VI. Pabalsts apbedīšanai 23. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies veikt apbedīšanu, un, ja mirusī persona savu dzīvesvietu bija deklarējusi Rūjienas novada administratīvā teritorijā. Pabalsts netiek piešķirts par personu, kas uzturējusies sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, vai personu, kuras uzturēšanos citu sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmaksājusi valsts vai pašvaldība. 24. Vienreizēja apbedīšanas pabalsta apmērs ir EUR 100,00 (viens simts eiro). 25. Persona, kura uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz iesniegumu. 26. Vienreizēju pabalstu apbedīšanai piešķir tikai vienam pabalsta pieprasītājam, kurš uzņēmies veikt mirušās personas apbedīšanu, un to var saņemt vienu mēnesi pēc miršanas apliecības izdošanas dienas. 27. Pabalsts tiek izmaksāts 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas bezskaidras naudas viedā, pārskaitot to pabalsta pieprasītāja norēķinu kontā.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti