lv | ru

Salas novada sociālais dienests

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230Telefons: 65237747E-pasts: socdienests@salas.lvMājas lapa: http://www.salasnovads.lv/index2.php?sadID=102

Pabalstu ārkārtas situācijā personas, kurai pamata dzīvesvieta deklarēta Salas novadā, nāves gadījumā piešķir mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, uzrādot miršanas apliecības oriģinālu. Pabalsts personas nāves gadījumā tiek piešķirts tikai gadījumos, ja netiek saņemts apbedīšanas pabalsts no valsts budžeta līdzekļiem. Vienreizējā pabalsta apmērs personas nāves gadījumā ir 100,00 euro, kuru izmaksā naudā vai pārskaita pakalpojuma sniedzējam. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība vai tās deleģēta institūcija slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus līdz 356,00 euro.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti