lv | ru

Salacgrīvas novada Sociālais dienests

Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033Telefons: 64024997E-pasts: soc.dienests@salacgriva.lvMājas lapa: http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/novads/socialais_dienests/

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Apbedīšanas pabalsts 36.Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta bijusi Salacgrīvas novads. 37.Ja mirusi persona, kura nesaņem apbedīšanas pabalstu saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu, Sociālais dienests atmaksā apbedīšanas izdevumus līdz 425 euro. 38. Ja valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 350 euro, piešķiramā pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp 350 euro un valsts piešķirtā apbedīšanas pabalsta izmaksāto summu. 39. Ja pašvaldībai jāveic nezināmas novada teritorijā atrastas personas apbedīšana, par izdevumu apmaksu lemj Sociālais dienests, izskatot katru gadījumu atsevišķi. 40. Apbedīšanas izdevumus pēc piestādītā rēķina ieskaita apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja kontā ar kuru Salacgrīvas novada dome noslēgusi līgumu par pakalpojuma sniegšanu.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti