lv | ru

Saulkrastu sociālais dienests

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160Telefons: 67142510E-pasts: socialaisdienests@saulkrasti.lvMājas lapa: https://saulkrasti.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades-un-uznemumi/saulkrastu-socialais-dienests/

Vienreizēja materiālā palīdzība apbedīšanas izdevumu apmaksai: -Ja ir mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā un tai nav apgādnieku vai personas, kas organizē mirušās personas apbedīšanu, Dienests slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu, kura organizē mirušās personas apbedīšanu, sedzot ar apbedīšanu saistītos izdevumus. -Mirušās personas piederīgajam vai personai, kura uzņēmusies nodrošināt mirušās personas apbedīšanu, piešķir vienreizēju pabalstu valstī noteiktās minimālās algas apmērā, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru. Izdevumus apliecinoši dokumenti Saulkrastu sociālajā dienestā iesniedzami ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti