lv | ru

Siguldas novada sociālais dienests

Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novadsTelefons: 67800966E-pasts: socialais.dienests@sigulda.lvMājas lapa: https://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/sociala_aizsardziba/socialais_dienests/

Vienreizējs pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai 105. Vienreizēju pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai piešķir Siguldas novadā deklarēta iedzīvotāja, kā arī personas, kura ir uzturējusies Siguldas novada administratīvajā teritorijā bez noteiktas dzīvesvietas, apbedīšanai. 106. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir personai, kura faktiski uzņēmusies veikt mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Siguldas novada administratīvā teritorija, apbedīšanu vai personas, kura ir uzturējusies Siguldas novada administratīvajā teritorijā bez noteiktas dzīvesvietas, apbedīšanu. 107. Vienreizēja apbedīšanas pabalsta apmērs ir līdz 500,00 euro. 108. Sociālā dienesta izmaksājamā pabalsta summa ir starpība starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto Valsts apbedīšanas pabalstu un Siguldas novada pašvaldības noteikto pabalstu. 109. Ja miris Siguldas novada vientuļais iedzīvotājs, kā arī persona kura ir uzturējies Siguldas novada administratīvajā teritorijā bez noteiktas dzīvesvietas, Sociālais dienests vienojas ar Pakalpojuma sniedzēju par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu. Nepieciešamības gadījumā, no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, veic papildus apmaksu par transporta pakalpojumu izdevumiem Latvijas valsts teritorijā. 110. Persona, kura uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu, uzrādot Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības oriģinālu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu par aprēķinātā apbedīšanas pabalsta apmēru. 111. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu, pārbaudot Siguldas novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par mirušo personu. 112. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas, kura uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, iesniegumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti