lv | ru

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "SOCIĀLAIS DIENESTS"

Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326Telefons: 63331295E-pasts: socdienests@skrunda.lvMājas lapa: http://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/iestadesstrukturvienibas/socialais-dienests/

Apbedīšanas pabalsts -Pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu daļējai segšanai. -Apbedīšanas pabalstu Ls 70,- izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja miris Skrundas novada iedzīvotājs. -Pabalsta saņemšanai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, mirušā Skrundas novada iedzīvotāja miršanas apliecība. -Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iedzīvotāja miršanas apliecības izsniegšanas. -Ja neviena persona nav uzņēmusies veikt apbedīšanu, P/a „Sociālais dienests” veic apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu, izmantojot pabalstam paredzētos līdzekļus.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti