lv | ru

Apes novada sociālais dienests

Tirgus iela 5, Ape, Apes novads, LV- 4337Telefons: 64355187E-pasts: undine.usklinge@ape.lvMājas lapa: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/socialais-dienests/

Sociālā dienesta mērķis ir sniegt sociālo palīdzību, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus Apes novada iedzīvotājiem, lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti