lv | ru

Auces novada Sociālais dienests

Raiņa iela 12, Auce, Auces novads, LV-3708Telefons: 63707228; mob. 26124109E-pasts: dienests@soc.auce.lvMājas lapa: http://www.auce.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/socialais-dienests/

Sociālā palīdzība Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība) apmierināšanai. Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” noteiktajam. Mērķis – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti