lv | ru

Cesvaines Sociālais dienests

Rīgas iela 4, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871Telefons: 64852032E-pasts: socdienests@cesvaine.lvMājas lapa: http://www.cesvaine.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/socialais-dienests.html

Sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai (Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā (Sociālās palīdzības pabalstu rakstiski jāpieprasa pašvaldībā, kurā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, Sociālajā dienestā). Palīdzības pieprasītājs Cesvaines novada Sociālajā dienestā: - uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izziņu par deklarēto dzīvesvietu; - deklarē materiālo situāciju un šādus ienākumus: ienākumus no algota darba ( uzrādot darba devēja izsniegtu izziņu), pensijas, pabalstus, stipendijas, kompensācijas un uzturlīdzekļus par pēdējiem 3 mēnešiem, un pēdējos 12 mēnešos saņemtos: ienākumus no saimnieciskās darbības; autoratlīdzību vai honorārus; ienākumus no nekustamā vai kustamās mantas nomas (īres); dāvinājumus; mantojumus; dividendes un laimestus; atsevišķi dzīvojoša laulātā sniegto materiālo atbalstu ģimenei. Ienākumus deklarē par visām personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli. Sociālais darbinieks pārbauda palīdzības pieprasītāja dzīvesvietas apstākļus un sniegto informāciju. Darbinieks un pieprasītājs vienojas par līdzdarbības pienākumiem pieprasītāja sociālās situācijas uzlabošanai.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti