lv | ru

Cēsu novada pašvaldības Sociālais dienests

Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, LV-4101Telefons: 64127740E-pasts: soc.ag@cesis.lvMājas lapa: http://www.cesis.lv/lv/socialais-dienests/kontakti/sadala1/

Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” apbedīšanas pabalsts Cēsu novada domes 08.10.2015. saistošie noteikumi Nr.16 “Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” V. daļa Apbedīšanas pabalsts 1. Apbedīšanas pabalstu piešķir par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves ir bijusi Cēsu novada administratīvajā teritorijā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) izmaksātā apbedīšanas pabalsta summa nepārsniedz 280.00euro. 2. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs nepārsniedz 280.00 euro, un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. 3. Apbedīšanas pabalstu aprēķina kā starpību starp noteikto summu 280.00 euro un VSAA izmaksāto apbedīšanas pabalstu. 4. Ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Dienests slēdz līgumu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, nepārsniedzot 280.00 euro. 5. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Dienestā jāiesniedz: 5.1. iesniegums; 5.2. miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, ja Dienesta rīcībā nav attiecīgo ziņu; 5.3. VSAA izziņa par piešķirto apbedīšanas pabalstu un tā apmēru vai par pabalsta piešķiršanas atteikumu; 5.4. apbedīšanas izdevumus apliecinoši dokumenti vai apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja priekšapmaksas rēķins. 6. Dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu. Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” organizē bezpiederīgo personu apbedīšanu: Dienests saņem informāciju, ka persona ir mirusi; • noskaidro personas identitāti; • noskaidro vai personai ir apgādnieki vai kādi citi radinieki (programmas SOPA, PERS); • noskaidro personas statusu (nodarbināts, bezdarbnieks, pensijas vecuma persona, invaliditātes pensijas saņēmējs) – no tā saprotam vai būs finanšu līdzekļi par ko personu apbedīt; • ja nav piederīgo, kas organizē personas apbedīšanu - informējam apbedīšanas firmu ar kuru Dienestam ir noslēgts līgums par miršanas faktu un to, kur atrodas mirušais. Apbedīšanas firma organizē: • transportu mirušā nogādāšanai morgā vai kapličā; • saņem miršanas izziņu; • reģistrē miršanu Dzimtsarakstu nodaļā; • iesniedz iesniegumu VSAA par apbedīšanas pabalsta saņemšanu. Saņem apbedīšanas pabalstu par kuru veic personas apbedīšanu; • organizē un veic personas apbedīšanu.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti