lv | ru

Ķeguma novada sociālais dienests

Komunālā iela 3, Ķegums, Ķeguma novads, LV- 5020Telefons: 65038898, mob. 28321638E-pasts: vita.kalnina@kegums.lvMājas lapa: http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/socialaunveseliba/keguma-soc-dienests

Sociālā palīdzība (sociālie pabalsti) Ķeguma novadā tiek sniegta atbilstoši spēkā esošai likumdošanai un normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem sociālā palīdzība pieejama pēc personas reģistrētās dzīvesvietas, personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas pamatvajadzību (ēdiena, apģērba, mājokļa, veselības aprūpes, obligātās izglītības) nodrošināšanai. Tiesības saņemt sociālo palīdzību un citus pabalstus ir ģimenēm (personām), kuru ienākumi un materiālais stāvoklis atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti