lv | ru

Ludzas novada Sociālais dienests

Raiņa 16A, Ludza, LV-5701Telefons: 65726901E-pasts: socdienests@ludza.lvMājas lapa: http://www.ludza.lv/sociala-aprupe/ludzas-novada-socialais-dienests/

Ludzas novada Sociālais dienests: – sniedz sociālā darba pakalpojumus, nodrošina psihosociālo palīdzību, kas ietver sociālo gadījumu risināšanu, palīdzot personām (ģimenēm) atjaunot spējas sociāli funkcionēt; – informē pašvaldības iedzīvotājus par iespējām un kārtību sociālo pakalpojumu saņemšanai no pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem; – izvērtē personu individuālās vajadzības un viņu ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas sociālo pakalpojumu saņemšanai, pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu/atteikšanu; – organizē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem; – sniedz aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem, kuri paši nespēj sevi aprūpēt un kurām nav likumīgo apgādnieku, kas spētu nodrošināt aprūpi; – nodrošina psihologa pakalpojumus – personu un/vai ģimeņu psiholoģisko problēmu risināšanu, sniedzot tām profesionālu psiholoģisko palīdzību un atbalstu, sekmējot krīzes situāciju un viņu psiholoģisko problēmu pārvarēšanu un iekļaušanos sabiedrībā, atbalsta grupu vadīšanu.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti