lv | ru

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215Telefons: 64251404, 28345161E-pasts: socialais.dienests@mazsalacasnovads.lvMājas lapa: https://www.mazsalaca.lv/index.php?zoomzina=2771

Materiālais atbalsts personas nāves gadījumā Materiālo atbalstu personas nāves gadījumā ir tiesības saņemt mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīves vieta bija Mazsalacas novada administratīvā teritorija, ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmušies veikt apbedīšanu. Materiālo atbalstu piešķir, ja valsts apbedīšanas garantētais pabalsts vai pabalsti, ir mazāki par 513.00 euro. Piešķiramā pabalsta apmēru veido starpībā starp 513.00 euro un piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmēru, bet ne vairāk kā 214.00 euro. Materiālo atbalstu piešķir pamatojoties uz iesniegumu un miršanas apliecības kopiju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmuma kopiju. Dokumenti jāiesniedz mēneša laikā no personas miršanas brīža Mazsalacas novada Sociālajam dienestam.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti