lv | ru

Pārgaujas novada pašvaldības sociālais dienests

“Tautas nams”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV 4152Telefons: 64132292E-pasts: soc@pargaujasnovads.lvMājas lapa: http://www.pargaujasnovads.lv/lv/socialais-dienests/

Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kuras mērķis ir sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas personai, kura nespēj nodrošināt sevi un savu ģimeni, nespēj pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem, un kurai ir vēlēšanās mainīt savu situāciju. Sociālā dienesta uzdevumi ir: 1) veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām; 2) sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; 3) novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus; 4) noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem; 5) sniegt sociālo palīdzību; 6) administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai; 7) novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti; 8) veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē; 9) informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. Vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir tiesības saņemt personai, kura uzņēmusies veikt mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Pārgaujas novads, apbedīšanu. Ja miris Pārgaujas novada iedzīvotājs, kura apbedīšanu neuzņemas neviena persona, tad Pārgaujas novada pašvaldība slēdz līgumu par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu un apbedī personu par pašvaldības līdzekļiem.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti