lv | ru

Priekuļu novada Sociālais dienests

Rūpnīcas ielā18, Liepas pagastāTelefons: 64107303, 26430112, 64130528, 26430112E-pasts: zaiga.riekstina@priekulunovads.lvMājas lapa: http://www.priekuli.lv/sd#results

Sociālais dienests nodrošina novada iedzīvotājiem iespēju saņemt profesionālu sociālo darbinieku konsultācijas, atbalstu un palīdzību radušos grūtību risināšanā, lai attīstītu personas spējas pašam sevi nodrošināt, risināt savas un ģimenes problēmas un veiksmīgi iekļauties sabiedrībā. Prioritārie darbības virzieni: sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi ģimenēm un bērniem, kā arī veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī iedzīvotāju problēmu un vajadzību apzināšana, lai plānotu esošo sociālo pakalpojumu pilnveidošanu un attīstīšanu novadā. Apbedīšanas pabalsts SD ir tiesīgs piešķirt apbedīšanas pabalstu par personām, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms miršanas bija Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kuras apbedīšanai nepiešķir Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA) likumā „Valsts sociālo pabalstu likums” noteikto apbedīšanas pabalstu vai saņemtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 500 euro. Pabalsts netiek piešķirts par personām, kuras uzturējušās ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, kuru uzturēšanos tajā līdzfinansējusi pašvaldība. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, un to aprēķina: P1 = 500 – AP , kur P1 – aprēķinātā pabalsta summa; AP – VSAA piešķirtā apbedīšanas pabalsta summa Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura apņemas veikt mirušās personas apbedīšanu, un kura, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi), SD iesniedz: rakstisku iesniegumu, miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu/atteikumu, apbedīšanas izdevumu maksājumus apliecinošus dokumentus (oriģinālus), citus dokumentus pēc SD darbinieka pieprasījuma. Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Dzimtsarakstu nodaļas miršanas izziņas izsniegšanas brīža.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti